Terms & Conditions

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 
www.panapufa.com
Szanowni Państwo, z przyjemnością prezentujemy Państwu Regulamin Korzystania ze Sklepu Internetowego https://www.panapufa.com/ zwany dalej „Regulaminem”. Dzięki Regulaminowi uzyskają Państwo informację na temat zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego, zasad świadczenia Usług przez Sprzedawcę, zasady składania Zamówień na Produkty dostępne w ofercie Sklepu Internetowego. Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Dyrektywę 1999/44/EC z 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji.
§1 SŁOWNIK POJĘĆ
W Regulaminie użyliśmy poniższych pojęć, które należy rozumieć w następujący sposób:
1) Administrator danych osobowych – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
2) Adres mailowy – adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego tj. info@panapufa.com
3) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym;
4) Koszyk – udostępniona indywidualnie dla Klienta przestrzeń Sklepu Internetowego, w której Klient ma możliwość zbierać niezbędne informację na temat prowadzonych przez siebie w danej chwili zakupów oraz szczegółów składanego Zamówienia.
5) Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Klienta podany w toku wypełniania Formularza zamówienia w Sklepie Internetowym, zawierająca określoną informację.
6) Produkt – dostępna w ofercie Sklepu Internetowego rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
7) Sklep Internetowy – Sklep prowadzony przez Sprzedawcę, w którym Klienci za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) mogą dokonywać zakupów Produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.
8) Sprzedawca – sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego jest Magdalena Kraus-Wilkońska, NIP 7532261443, ul. Koszykarska 67, 54-134 Wrocław, telefon +48 790 767 242;
9) Umowa Sprzedaży – umowa zawierana między Sprzedawcą, a Klientem na odległość, której przedmiotem jest zakup Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.
10) Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegająca na prowadzeniu konta Klienta;
11) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, w którym Klient określa jej szczegóły.
§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klienta w wyniku korzystania ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
2) Informację na temat metod ochrony danych osobowych stosowanych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce Prywatności, która stanowi Załącznik nr. 1 do niniejszego Regulaminu.
3) Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich, euro oraz dolarach amerykańskich w zależności od wybranej na stronie internetowej Sklepu Internetowego opcji.
4) Momentem zawarcia umowy Sprzedaży jest moment otrzymania Powiadomienia o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Złożenie Zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem.
5) W celu korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia Zamówienia, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz włączona obsługa plików cookies.

§3 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
1) Pragniemy zagwarantować każdemu Klientowi maksymalną wygodę dlatego funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwia dokonywanie zakupów bez dokonywania rejestracji.
2) W pierwszej kolejności Klient powinien wybrać interesujący go Produkt z oferty Sprzedawcy określając jego parametry, a następnie dodać wskazany Produkt do koszyka klikając w przycisk DODAJ DO KOSZYKA. Kliknięcie w ten przycisk powoduje przeniesienie Produktu do koszyka, po czym Klient ma możliwość kontynuowania zakupów.
3) Aby zakończyć dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym Klient wchodzi o do Koszyka klikając w jego ikonę dostępną w prawym górnym rogu Sklepu Internetowego.
4) Po sprawdzeniu informacji o Produkcie w koszyku w celu finalizacji Zamówienia należy kliknąć przycisk ZAMAWIAM.
5) Po kliknięciu w przycisk ZAMAWIAM Klient jest przenoszony do formularza Zamówienia, który należy uzupełnić wprowadzając wymagane przez formularz dane oraz składając wymagane oświadczenia woli.
6) Ostateczne potwierdzenie złożenia następuje poprzez kliknięcie przycisku ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY.
7) Należy pamiętać, że samo złożenie Zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca sprawdza czy może ono zostać przyjęte do realizacji. Następnie przyjmuje Zamówienie Klienta, co jest oczywiście potwierdzane specjalnym Powiadomieniem. Z chwilą otrzymania Powiadomienia o przyjęciu Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży na odległość.

§4 PŁATNOŚCI I DOSTAWA
1) Płatność za zakupione Produkty może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:
a. Płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy;
b. Przy pomocy systemu PayPal;
c. Przelew on line;
d. Płatność kartą;
e. Płatność BLIK;
2) Dostawa zakupionych Produktów jest realizowana przy pomocy:
a. Poczty Polskiej,
b. Firmy Kurierskiej DHL;
c. Firmy kurierskiej FEDEX;
3) Koszt przesyłki zakupionego Produktu uzależniony jest od wagi przesyłki, metody wysyłki i miejsca docelowego dostawy. Klient ma możliwość zapoznania się z dokładnymi kosztami wysyłki w formularzu Zamówienia.
4) Przeciętny czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi od 2 do 5 dni roboczych z wyjątkiem dostawy Produktów, które na karcie Produktu w Sklepie Internetowym mają informację o wydłużonym czasie wykonania i realizacji zamówienia. Przeciętny czas wysyłki wynosi:
a. 1 dzień roboczy w przypadku dostawy na terenie Polski;
b. 2 – 3 dni w przypadku dostawy na ternie Niemiec;
c. 5-6 dnia w przypadku pozostałych krajów Europy;
d. 5-6 dni w przypadku dostawy na terenie Ameryki Północnej korzystając z firmy FEDEX lub około 14 dni korzystając z Poczty Polskiej;
e. 5-7 dni w przypadku dostawy na terenie Australii korzystając z firmy FEDEX lub, 14-20 dni korzystając z Poczty Polskiej;

5) Opłaty celne nie są wliczone w cenę dostawy. Klient składający Zamówienie z poza terenu Unii Europejskiej jest zobowiązany do pokrycia dodatkowych kosztów, takich jak cła, podatki i opłaty celne zgodnie z lokalnymi przepisami.

6) Przy odbiorze przesyłki Klient jest proszony o dokładne sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletność zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego Produktu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki lub obecności kuriera dokonać jej otwarcia, ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz udokumentować ewentualne uszkodzenia za pomocą zdjęć lub video, kontaktując się następnie jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Pozwoli to na natychmiastowe rozwiązanie zaistniałego problemu.

§5. REKLAMACJE 
1) Sprzedawca względem Klienta odpowiada jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz Dyrektywą 1999/44/EC z 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji.
2) Każdy Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji. Korzystając z tego prawa Klient proszony jest o precyzyjnie opisanie występującej wady Produktu lub Usługi.
3) Sprzedawca w dbałości o rzetelną realizację Zamówień zwraca uwagę na to, że:
a. mogą wystąpić różnice w kolorze Produktów wynikające z różnic w ustawieniach ekranu/monitora w urządzeniu. Sprzedawca umożliwia zamówienie próbek kolorystycznych wełny.
b. do barwienia wełny Sprzedawca używa naturalnej wełny, niebielonej, aby zminimalizować obróbkę chemiczną materiału. Z tego powodu odcień wełny i jej grubość w poszczególnych partiach fabrycznych może się nieznacznie różnić. Zalecamy zamówić wystarczającą ilość wełny do wykonania jednego produktu.
c. z powodu naturalnych właściwości dzianiny w zależności od ułożenia produktu wymiary mogą się nieznacznie różnić. Dopuszcza się 3% tolerancji dla długości i szerokości produktów ręcznie wykonywanych.
4) Przed złożeniem reklamacji i wysyłką Produktu Klient jest proszony o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości elektronicznej ze Sprzedawcą celem przyśpieszenia postępowania reklamacyjnego.
5) Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia przez Klienta Reklamacji.
6) Każdy Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnej.

§6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1) Każdy Klient zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta jeżeli posiada status Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia lub otrzymania Produktu w zależności od tego , która z czynności nastąpiła później.
2) Każdy Klient jeżeli posiada status Konsumenta zgodnie z art 38 ustawy o prawach konsumenta nie ma prawa do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
3) W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy należy złożyć odpowiednie oświadczenie woli i przesłać je Sprzedawcy razem z zakupionym Produktem oraz informacją o rachunku bankowym Klienta, na który zostanie dokonany zwróć ceny Produktu.
4) Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość to Klient ponosi koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy .
5) Po złożeniu oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy cena Produktu zostanie zwrócona Klientowi, podobnie jak koszt wysyłki Produktu poniesiony przy zakupie do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sprzedawcy w terminie 14 dni, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem rzeczy.


§7. OCHRONA PRAW AUTORSKICH 

1) Sklep Internetowy oraz wszelkie materiały opublikowane w Sklepie Internetowym są unikalne. Układ treści zawarty na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego jak i jej poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.
2) Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na Stronie Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
3) Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na Stronie Internetowej Klienci nie nabywają żadnych praw jak również nie uzyskują licencji do tych treści.
4) Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na Stronie Internetowej za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
2) Każdy Klient posiadający status Konsumenta ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:
a. stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
b. powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.
3) Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
4) Niniejszy regulamin razem z załącznikami stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, Umowy.
5) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28 luty 2018 roku do odwołania.


ZAŁĄCZNIK NR. 1

DO REGULAMINU KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
www.panapufa.com
POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO
www.panapufa.com

§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Magdalena Kraus-Wilkońska, ul. Koszykarska 67, 54-134 Wrocław, telefon +48 790 767 242;
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej przesyłam informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, w celu zawierania i wykonywania Umów zawieranych na odległość, w celu wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz w celach, na które Klient wyrazi zgodę.
4. Klient zawsze ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
5. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.
6. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
7. Klient ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Klienta dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Dokonując przetwarzania danych osobowych Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest do oparcia się na określonej podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych. Podstawą tą jest:
1. zgoda Klienta udzielana w procesie wypełniania Formularza Zamówienia lub Formularza Rejestracji;
2. konieczność realizacji Umowy z Klientem;
3. konieczność wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych;
9. Korzystając ze Sklepu Internetowego Klient powierza dane osobowe dobrowolnie. Brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia Sprzedawcy realizację Zamówienia i wykonania Umowy.

§2 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Sprzedawcy dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:
• nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;
• adres IP;
• wersję oprogramowania przeglądarki;
• system operacyjny komputera;
• logi systemowe;
2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Klienta takie jak:
• imię i nazwisko lub nazwa firmy;
• adres;
• adres poczty elektronicznej;
• numer telefonu kontaktowego

§3 POWIADOMIENIA I PLIKI COOKIES 
1. Sprzedawca w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności podczas korzystania ze Sklepu Internetowego oraz w procesie wypełniania formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym może wysyłać Powiadomienia dotyczące dokonywanych przez Klienta czynności.
2. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies instalowane w przeglądarce Klienta. Klient ma prawo odmówić ich przyjęcia lecz może to wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych Usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do Sklepu Internetowego.
3. Pliki Cookies, są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
4. Każda przeglądarka w inny sposób pozwala zarządzać ustawieniami cookies. Poniżej Sprzedawca przygotował interlinki z odpowiednimi instrukcjami. Wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz:
a. Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955
b. Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
c. Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL
d. Firefox- https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
e. Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
5. Każdy Klient ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: info@panapufa.pl